Oznamovací systém společnosti

Informace k oznamování nekorektního jednání

Máte podezření na nekorektní jednání? Svěřte se nám bez obav z následků či uplatnění odvetných opatření! Každé oznámení bude pečlivě posouzeno.

Nekorektním jednáním se rozumí protiprávní jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů či jakékoliv jiné podezření na (potenciální) pochybení poškozující společnost RWE Gas Storage CZ, s.r.o. nebo (potenciální) porušení zákonů, jiných právních předpisů nebo interních pravidel společnosti či skupiny RWE (např. RWE Kodexu chování), nebo jiná jednání způsobující rizika týkající se společnosti či skupiny RWE, o kterých jste se dozvěděli v průběhu své práce nebo jiné obdobné činnosti nebo při jakémkoli jiném spojení se společností či skupinou RWE.

Od roku 2008 ve společnosti RWE Gas Storage CZ, s.r.o. funguje Program prevence podvodného jednání, který byl od listopadu 2011 rozšířen na Program prevence nekorektního jednání proti zájmům RWE. S účinností zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a zákona č. 172/2023 Sb., který mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, byly tento program a dosavadní oznamovací systém společnosti uzpůsobeny všem požadavkům plynoucím z předmětných zákonů.

Oznamovateli a dalším osobám (např. osobám blízkým oznamovateli nebo osobám poskytujícím pomoc při šetření oznámení)  přiznává zákon a vnitřní předpisy společnosti či skupiny RWE chráněné postavení spočívající v ochraně jejich totožnosti a v zákazu odvetných opatření činěných vůči těmto osobám v souvislosti s podaným oznámením.

Činit oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému RWE Gas Storage CZ, s.r.o. i centralizovaného systému skupiny RWE mohou také osoby, které pro společnost nevykonávají práci či jinou obdobnou činnost ve smyslu zákona. Ochrana se vztahuje i na takové oznamovatele vyjma případů vědomě nepravdivých oznámení.

Oznamovatel by měl mít oprávněný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti, které měl v době oznámení k dispozici, byly v době oznámení pravdivé. Zároveň by se při získávání dokladů k prokázání oznamované skutečnosti neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

 

Svá podezření můžete hlásit několika způsoby:

Vnitřní oznamovací systém společnosti RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

Vnitřním oznamovacím systémem společnosti lze oznámení podat:

 • Písemně v listinné podobě na adresu: RWE Gas Storage CZ, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 se zřetelným označením obálky „Neotvírat - výhradně k rukám příslušné osoby“.
 • Telefonicky na telefonních číslech uvedených u jednotlivých příslušných osob níže.
 • Po dohodě osobně v místě dohodnutém s příslušnou osobou.

Příslušnými osobami k posuzování oznámení jsou:

 • Mgr. Barbora Dřímalová
  Senior Specialist, Legal & Compliance a Compliance Officer RWE Gas Storage CZ, s.r.o
  +420 737 200 708
 • Ing. Jiří Švejdar
  Manager, Company Office & Services
  +420 739 537 585
 • Ing. Olga Pívalová
  Manager, Human Resources
  +420 776 013 568
 • Ing. Petra Trkalová
  Senior Specialist, Compensation&Benefits
  +420 739 535 802

Program prevence nekorektního jednání a vnitřní oznamovací systém společnosti má na starosti Compliance Officer.

Více informací ke zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem oznamovacího sytému společnosti naleznete ZDE.

Centralizovaný oznamovací systém skupiny RWE

Oznamovatel může pro podání informace o podezření na nekorektní jednání zvolit centralizovaný oznamovací systém skupiny RWE, který je plně v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Rovněž u tohoto to systému je ochrana oznamovatele ze strany skupiny RWE zaručena, přestože se pro některé odchylky od požadavků zákona nejedná o systém oznamování s ochranou podle zákona.

Více informací naleznete na stránkách skupiny RWE pod tímto odkazem.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR

V souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů a v jeho rozsahu poskytuje Ministerstvo spravedlnosti ČR oznamovatelům externí oznamovací systém.

Více informací je uvedeno pod tímto odkazem.