Ochrana životního prostředí

Jsme ohleduplní vůči životnímu prostředí a klademe maximální důraz na jeho ochranu

Politika ochrany životního prostředí

Naše společnost jako provozovatel podzemních zásobníků plynu se zavázala ve své politice ochrany životního prostředí minimalizovat dopad její činnosti na životní prostředí.

Směrnice ochrany životního prostředí, jednotlivé metodické pokyny v oblasti ochrany ovzduší, vody, chemických látek a managementu odpadů spolu s cíli v ochraně životního prostředí jsou součástí širšího rámce ochrany životního prostředí v naší společnosti, ve které je zaveden systém Environmentálního Managementu ISO 14001.

Minimalizování dopadu činnosti společnosti na životní prostředí je založeno na preventivním přístupu a proaktivnímu jednání. K uskutečnění našich cílů v oblasti ochrany životního prostředí a dodržování všech zákonných požadavků je na každém podzemním zásobníku určena jedna nebo více osob zodpovědných za plnění požadavků systému Environmentální managementu ISO 14001.

 


Ukazatele ochrany životního prostředí

Biodiversita

Projekt Živé ostrovy

Cílem projektu je výsadba lučního biotopu typického pro danou oblast, jako náhrada za stávající zatravněné plochy v areálech jednotlivých PZP.

Výsadbou původních lučních rostlin, místo stávajícího travního porostu, dojde ke vzniku jedinečných biotopů v krajině, která je poznamenána lidskou činností. Technologické parky zásobníků se tak stanou vhodným místem pro život mnoha živočichů počínaje hmyzem až po malé savce a obratlovce. Vzniknou tak doslova „živé ostrovy“, které se budou zásadně odlišovat od zbytku okolní krajiny, a které budou ideálním místem k životu motýlů, blanokřídlých a dalších živočichů důležitých pro ekologickou stabilitu širokého okolí.

Výsadbou a způsobem péče, tj. sekáním pouze jednou ročně dosahujeme toho, že naše areály jsou téměř jedním živoucím organismem.

Při realizaci projektu jsme spolupracovali se zástupci agentury ochrany přírody a krajiny tak, aby došlo k využití maximálního potenciálu tohoto projektu.

Udržování a podpora biodiverzity je jedna z nejdůležitějších oblastí, ve kterých se naše společnost angažuje při ochraně životního prostředí.

Mimo výše uvedené přínosy se navíc sníží četnost údržby zatravněných ploch, a tím i finanční náklady.

Zobrazit méně
Zobrazit více
Biodiversita, Dolní Dunajovice 1
Biodiversity, Dolní Dunajovice 2
Biodiversita, Dolní Dunajovice 3
Biodiversita, Dolní Dunajovice 4

Ing. Regina Lukešová

Životní prostředí

Česká republika